Känneteckensrätt (domäner, firma, geografiska beteckningar, namn och varumärken), mönsterrätt, patent- och växtförädlarrätt, samt otillbörlig konkurrens m.m.


  • Valkommen Active
  • Aktuellt Material
  • Amnesgrupper
  • Remisser
  • Nordiskt Samarbete
  • Medlemskap
  • Seminarier

Remissyttranden m.m. av SFIR

pdf_sign.gif Promemoria med utkast till lagrådsremiss Förstärkt Följerätt (JU2017/07434/L3)

 

pdf_sign.gif Författningsändringar avseende lagen om utnämning av ordinarie domare (JU2017/03058/DOM)

 

pdf_sign.gif Förslaget till en känneteckensrättslig reform (SOU 2016:79)

 

pdf_sign.gif Geografiska spritbeteckningar (N2016/07338/RS)

 

pdf_sign.gif Ändring i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk; talböcker (Dnr Ju2016/07797/L3)

 

pdf_sign.gif Förslag om förlängd notarietjänstgöring

 

pdf_sign.gif Yttrande över EU-kommissionens förslag till modernisering av EU:s upphovsrättsreglering (Ju2016/06404/13)

 

pdf_sign.gif Promemoria "Nya regler för europeiska småmål - lättare att pröva tvister inom EU" (Ds 2016:10) (Ju2016/03162/DOM)

 

pdf_sign.gif Remissvar angående förslag till förordning om åtgärder om geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort.

 

pdf_sign.gif Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska och sociala kommittén samt regionkommittén: Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Dnr Ju2016/00084/L3)

 

pdf_sign.gif Kommissionens förslag till Europaparlamentets/rådets förordning om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehålls-tjänster online på den inre marknaden (Dnr Ju2016/00085/L3)

 

pdf_sign.gif Yttrande över "Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen" (Ds 2015:45) Fi2015/4331/KO

 

pdf_sign.gif Yttrande över promemorian om förslag till lag om ändring i varumärkeslagen (Ju2015/05126/L3)

 

pdf_sign.gif Yttrande rörande ett förslag om frysning av möjligheten till central attack från WIPO:s arbetsgrupp för översynen av Madridsystemet

 

pdf_sign.gif Promemorian Författningsändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning (Ju2015/05126/L3)

 

Patentlagsutredningens slutbetänkande - Ny patentlag samt förslag till ändringar i patentlagen och patentkungörelsen (SOU 2015:41)

fil Apdf_sign.gif

fil Bpdf_sign.gif

 

pdf_sign.gif Remissvar angående Kommissionens meddelande om "En strategi för en inre digital marknad i Europa" (KOM(2015) 192 slutlig), UD 2015/267/FIM

 

pdf_sign.gif Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet

(SOU 215:47)

 

Skrivelsen "UPC consultation reply (Rules on court fees and recoverable litigation costs)" den 31 juli 2015 till UPC Preparatory Committee (gemensamt med Svenskt Näringsliv, Företagarna och SIPF)

fil A pdf_sign.gif

fil B pdf_sign.gif

 

pdf_sign.gif Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

 

pdf_sign.gif Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel (Ds 2015:13)

 

pdf_sign.gif Promemoria Patent- och marknadsdomstol; kompletterande överväganden (Ju2015/841/DOM)

 

pdf_sign.gif Frågor om följerätt och om museernas kopiering (SOU 2014:36)

 

pdf_sign.gif Yttrande; Departementspromemorian Patent- och Marknadsdomstol (Ds 2014:2), Ju2014/129/DOM

 

pdf_sign.gif Nya bestämmelser om Tullverkets säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter Fi 2011/2850

 

pdf_sign.gif Europeiska kommissionens förslag till direktiv om skyddet för företagshemligheter

 

pdf_sign.gif "Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar", Ds 2013:63

 

pdf_sign.gif Betänkandet En ny lag om personnamn (SOU 2013:35)

 

pdf_sign.gif Patentlagen och det enhetliga europeiska patentsystemet (SOU 2013:48)

 

pdf_sign.gif Draft Rules relating to Unitary Patent Protection

 

pdf_sign.gif Remissvar på betänkandet Tillstånd och medling (SOU 2013:4)

 

pdf_sign.gif Synpunkter på utkast till internationellt avtal om undantag i upphovsrätten till förmån för personer med synnedsättning, läsnedsättning

 

pdf_sign.gif Yttrande över kommissionens förslag till ändringar i EU:s varumärkessystem

 

pdf_sign.gif Delbetänkandet Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater (SOU 2012:94)

 

pdf_sign.gif Synpunkter på utkast till ett internationellt avtal om undantag i upphovsrätten till förmån för personer med syn-/läsnedsättning

 

pdf_sign.gif Synpunkter om skyddet för företagshemligheter på EU-nivå

 

pdf_sign.gif Förlängd skyddstid för musik (Ds 2012:44)

 

pdf_sign.gif Remiss: Patentspråkutredningens betänkande Nationella patent på engelska? (SOU 2012:19)

 

pdf_sign.gif Synpunkter i vissa upphovsrättsliga frågor i anslutning till "Utredningen om vissa civilrättsliga förvaltningsärenden" (Ju 2011:15)

 

pdf_sign.gif Grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen: möjligheter och utmaningar med en digital inre marknad; KOM (2011) 427

 

pdf_sign.gif Remiss: En ny upphovsrättslag. Slutbetänkande av Upphovsrättsföreningen (SOU 2011:32)

 

pdf_sign.gif Europeiska kommisionens förslag till ny förordning angående tullmyndigheternas ingripanden mot intrång i vissa immateriella rättigheter (Fi2011/2850)

 

pdf_sign.gif Remiss: Ordförandeskapets förslag till avtal om enhetlig patentdomstol

 

pdf_sign.gif Förtur för "gröna" patentansökningar

 

pdf_sign.gif Kommissionens förslag till genomförande av de fördjupade samarbete avseende det enhetliga patentskyddet och dess översättningsarrangemang

 

pdf_sign.gif Målutredningens betänkande "Mål och medel - särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol" (SOU 2010:44)

 

pdf_sign.gif Remiss: Avtalad upphovsrätt. Delbetänkande av Upphovsrättsutredningen (SOU 2010:24)

 

pdf_sign.gif Remiss: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om viss tillåten användning av anonyma verk KOM(2011) 289 slutlig/

 

pdf_sign.gif Remiss: Kommissionens förslag till förordning för EU-patentets översättningsarrangemang

 

pdf_sign.gif Kompletterande remiss Auktorisation av patentombud: Förslag till organisationslösning för statlig auktorisation av patentombud

 

pdf_sign.gif Yttrande över departementspromemorian "Skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel" (Ds 2009:2)

 

pdf_sign.gif Förslag från Norge om förändring av Madridsystemet för den internationella registreringen av varumärken (WIPO-dokument MM/LD/WG/2 (JU2009/1785/L3)

 

pdf_sign.gif Yttrande över betänkandet ”Förstärkt skydd för företagshemligheter” (SOU 2008:53)

 

pdf_sign.gif Yttrande över betänkandet Patentskydd för biotekniska uppfinningar

pdf_sign.gif Gemenskapspatent - nytt förslag om översättningar och fördelning av avgifter

pdf_sign.gif Officialprövningens omfattning vid registrering av varumärken och firmor m.m. (Ds 2008:28)

pdf_sign.gif Synpunkter på det portugisiska ordförandeskapets justerade kompromissförslag till en domstolslösning för patent den 30 okt 2007

 

pdf_sign.gif Remiss avseende betänkandet "Auktorisation av patentombud" (SOU 2007:27) (N2007/5924/MK)

pdf_sign.gif Yttrande över betänkandet Patent och innovationer för tillväxt och välfärd (SOU 2006:80)

pdf_sign.gif Remissbehandling av WHO-rapport om förhållandet mellan patenträttigheter och global hälsa

pdf_sign.gif Remiss: Kommissionens konsultation om framtidens patent-policy i Europa (Ju2006/648/L3)

pdf_sign.gif Remiss: Kommissionens förslag till rådets beslut om godkännande av europeiska gemenskapens anslutning till Genèveavtalet inom Haagkonventionen beträffande internationell registrering av industriella mönster antagen i Genève den 2 juli 1999 samt Kommissionens förslag till rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 6/2002 och (EG) nr 40/94 för att ge verkan till Europeiska gemenskapens anslutning till nyss nämnda instrument (Ju2006/1427/L3)

pdf_sign.gif Remiss: Promemorian Elektronisk ingivning till Bolagsverket (Ju2005/10549/L1)

pdf_sign.gif Förslag till direktiv om straffrättsliga åtgärder till skydd för immateriella rättigheter etc.

pdf_sign.gif Yttrande: Substantive Patent Law Treaty (SPLT)

pdf_sign.gif Yttrande: Översynen av Madridsystemet för internationell registrering av varumärken (Ju2005/4715/L3)

pdf_sign.gif Remiss: Utkast till ”Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering…”

pdf_sign.gif Remiss: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring i direktiv 98/71/EG om mönsterskydd

pdf_sign.gif Remiss: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tvångslicenser för patent avseende tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med allmänna folkhälsoproblem

pdf_sign.gif Remiss: Synpunkter på syftena med och de grundläggande principerna för skydd för traditionella kulturella uttryck (folklore) och traditionell kunskap

pdf_sign.gif Justitiedepartementets pm 2004-10-20: Utökade möjligheter att förverka utbyte och hjälpmedel vid brott m.m.

pdf_sign.gif Remiss: Synpunkter inför sjunde sessionen i WIPO:s mellanstatliga kommitté för intellektuell äganderätt och genetiska resurser, traditionell kunskap och folklore

pdf_sign.gif Synpunkter med anledning av Justitiedepartementets skrivelse av den 30.92004 ang. Trademark Law Treaty (nedan ”TLT”)

pdf_sign.gif Näringsdepartementets förslag till förordning om gruppundantag enligt 8 a § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om tekniköverföring

pdf_sign.gif Synpunkter på förslag till tillämpningsföreskrifter med anledning av ändringarna i förordningen om gemenskapsvarumärken

pdf_sign.gif Remiss: Svensk ståndpunkt om ursprungsangivelser m.m. i samband med genomförandet av Bonn-riktlinjerna om tillträde till och rättvis fördelning av avkastningen från användningen av genetiska resurser

pdf_sign.gif Remiss: "Traditionell kunskap och lokalsamhällen - artikel 8j i Sverige"

pdf_sign.gif EPO:s förslag om revidering av EPC i syfte att tydliggöra besvärskamrarnas oberoende ställning (CA/PL 4/04)

pdf_sign.gif Remiss: Departementspromemorian "Ändringar i mönsterskyddslagen på grund av EG-förordningen om gemenskapsformgivning" (Ds 2004:3)

pdf_sign.gif Questionnaire on the accession of the European Community to the Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs (Geneva Act, 1999)

pdf_sign.gif Public consultation on the draft new block exemption regulation and draft guidelines on the application of Article 81 to technology transfer agreements

pdf_sign.gif Remiss: Patentfördragsutredningen betänkande ”Harmoniserad patenträtt” (SOU 2003:66)

pdf_sign.gif Remiss: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder och förfaranden för att upprätthålla skyddet för immateriella rättigheter

pdf_sign.gif Remiss: Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken

pdf_sign.gif Remiss angående förslaget till nya tillämpningsföreskrifter för den europeiska patentkonventionen (EPC)

pdf_sign.gif Remiss: Mål i mun, SOU 2002:27

pdf_sign.gif Fråga till Konstitutionsutskott ang. prop. 2001/02:64, Vissa tobaksfrågor

pdf_sign.gif Rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar (Ds 2001:49)

pdf_sign.gif Mönsterutredningens förslag till formskyddslag (SOU 2001:68)

pdf_sign.gif Andra sessionen i WIPOs mellanstatliga kommitté för intellektuell äganderätt och genetiska resurser, traditionell kunskap (TK) och folklore, Genève den 10 –14 december 2001

pdf_sign.gif Samråd om gemenskapsbruksmodell Ju2001/2676/L3

pdf_sign.gif Tillägg till remiss Patentprocessen m.m. (SOU 2001:33)

pdf_sign.gif Patentprocessen m.m. (SOU 2001:33)

pdf_sign.gif Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen (SOU 2001:26)


pdf_sign.gif Revidering av den Europeiska patentkonventionen (EPC) Ju2000/1676

pdf_sign.gif Ds 2001:13 E-handelsdirektivet - genomförande av direktivet 2000/31/EG om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster

pdf_sign.gif Mönsterutredningens delbetänkande Mönster Form Design – förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om mönsterskydd m.m. (SOU 2000:79)

 

_MG_5910.jpg