Presentationer

Här hittar Du underlagsmaterial, främst presentationer från de senaste seminarierna. Möjligheten att lägga upp materialet bygger på medgivande från talarna. Därför kan det ibland vara så att all dokumentation inte publiceras. Materialet har en viss en aktualitets- eller nyhetskaraktär och rensas därför bort efter något år eller två.

Annat aktuellt material såsom SFIR nyligen lämnade remissvar hittar Du under den särskilda rutan ”Remisser”. Och ämnesgruppernas aktuella aktiviteter och verksamhet hittar Du under respektive ämne: formskydd, kännetecken, marknadsrätt, patent, transbordser och upphovsrätt. Där kan även finnas generella ämnesanknutna uppdateringar.

 

PRAXISDAGEN 2018

Sexton månader med PMÖD - Christine Lager

Otillbörlig konkurrens - Henrik Bengtsson

Mönster- och formgivning - Liselott Enström, Katarina Strömholm

Känneteckensrätten

Varumärken administrativt  - Magdalena Jerner

Varumärke/firma i svenska domstolar - Helena Östblom

Richard Wessman

Patenträtten

Kommentarer kring praxis, Bengt Domeij

EPO-praxis, Niklas Mattsson

Allmänna domstolar - Peter Sande

Upphovsrätten - Johan Axhamn, Karin Cederlund, Daniel Westman

 

BEHÖRIG DOMSTOL VID GRÄNSÖVERSKRIDANDE IMMATERIALRÄTTSINTRÅNG

Juriskdiktions- och lagvalsreglerna; en kort orientering - Lydia Lundstedt

Exklusiv jurisdiktion - Mattias Rättzén

Gränsöverskridande jurisdiktion - Lydia Lundstedt

Territorialitet och lokaliseringsfrågor - Mattias Rättzén

Domarens utmaning inför mål med jurisdiktions och lagvalsfrågor - Per Carlson

Olika jurisdiktionsregler för gemenskapsrätter och för nationella rätter - Anna Horn

 

PLATS FÖR NYA VARUMÄRKEN I REGISTREN, 27 september 2017

Magnus Ahlgren

Liselott Enström

 

FÖRENINGSSTÄMMAN, 30 maj 2017

Slut med att titta och lyssna på strömmat material? - Daniel Westman

 

PREJUDIKATBILDNINGEN PÅ IMMATERIALRÄTTSOMRÅDET

Mellan imperativ och inspiration - Eric Bylander

Domar från PMD - Peter Danowsky

PMÖD:s roll i prejudikatbildningen - Christine Lager

 

VÄGLEDANDE OM IMMATERIALRÄTTSLIGA SKADESTÅND

Hur beräknas skadan efter ett upphävt interimistiskt förbud enligt varumärkeslagen - Monique Wadsted

Tolkningen av femårsregeln vid intrång i industriellt rättsskydd - Ulf Dahlgren

 

PRAXISDAGEN 2017

Otillbörlig konkurrens - företagshemligheter, marknadsrätt och kumulation; Henrik Bengtsson

Mönster & Formgivningsskyddet; Liselott Enström och Katarina Strömholm

Upphovsrätten; Johan AxhamnKarin Cederlund och Daniel Westman

Känneckeckensrätten; Richard Wessman,

Känneteckensrätten, administrativ praxis; Magdalena Jerner

Känneteckensrätten, allmän domstol; Helena Östblom

Patenträtten, PBR; Bengt Domeij

Patenträtten, EPO; Niklas Mattsson

Patenträtten, Allmänna domstolar; Peter Sande

Patent- och marknadsdomstolen; Stefan Johansson

 

JUSTITIEDEPARTEMENTET INFORMERAR, 6 december 2016

En känneteckenrättslig reform (SOU 2016:79), Josefin Park och Liv Bernitz

 

VAD SKA BEVISAS - OM SAKFRÅGOR OCH RÄTTSFRÅGOR I KÄNNETECKENS- OCH MARKNADSFÖRINGSRÄTTEN

Professor Bengt Lindell

 

RÄTTSFALL ATT MINNAS FRÅN MARKNADSDOMSTOLEN OCH
PATENTBESVÄRSRÄTTEN - 30 maj 2016

Professor Ulf Bernitz

Marknadsdomstolens ordförande Per Carlson

Patenträttsrådet Anders Brinkman

 

PRAXISDAGEN 2016


Patent i EU-domstolen och PBR, Bengt Domeij

Tillägsskydd till patent (SPC), Louise Jonshammar

EPO Case Law, Niklas Matsson

Patent, allmänna domstolar, Peter Sande

Mönster- & formgivning, Liselott Enström, Katarina Strömholm

Upphovsrätt EU-domstolen och nationellt, Johan Axhamn, Karin Cederlund, Daniel Westman

Varumärken EU-domstolen, Richard Wessman

Varumärken administrativ praxis, Magdalena Jerner

Varumärken och firma i allmänna domstolar, Helena Östblom

Otillbörlig konkurrens, marknadsrätt och företagshemligheter, Henrik Bengtsson

Marknadsrätt EU-domstolen, Lena Frånstedt Lofalk