Remissyttranden m.m. av SFIR

En viktig del av SFIR:s verksamhet är att följa immaterialrättsområdet och bevaka medlemmarnas intresse av att utvecklingen sker på ett balanserat och i övrigt ändamålsenligt sätt. Det sker både genom att föreningen normalt är representerad i utredningar på området och genom att lämna remissvar på skilda förslag till lagstiftning och organisation som rör immaterialrätt. Eftersom föreningen har en över 100-årig tradition och samlar runt 800 medlemmar (fysiska personer) som representerar vitt skilda immaterialrättsanknutna inriktningar, brukar SFIR:s svar inom kompetensområdet väga tungt. Det betyder att remisser och liknande behandlas med särskild omsorg inom styrelsen.

En översyn av EU:s mönsterskyddsregler (Ju2022/03605)

SOU_2022_Privatkopieringsersättning i framtiden

Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program, Ds 2020:25 (Ju2020/04028)

Bättre skydd för tekniska företagshemligheter, Ds 2020:26 (Ju2020/04525/L1)

Innovation som drivkraft, SOU 2020:59 (U2020/05545)

Papper, poddar och… Pliktmateriallagstiftning för tryggat källmaterial, SOU 2021:32 (U2021/02459)

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden, Ds 2021:30 (Ju2021/03517)

Ändringar i lagen om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel med anledning av EU:s handelsavtal med Japan och Singapore (Ju2018/04297/L3)

Remiss angående utkast till Global konvention om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Haagkonferensen), Ju2016/04170/DOM

EU-kommissionens förslag om EU:s anslutning till Lissabonsystemet inom WIPO för skydd av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, Ju2018/04222/L3

Promemorian om genomförande av EU:s geoblockeringsförordning (Ds 2018:24)

Remiss av Promemoria, Förslag till förordningsändringar till följd av prop. 2017/18:267 Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn (Ju2018/03570/L3)  

Remissyttrande över EU-kommissionens förslag till förordning om ändring av förordningen nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel

Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott (SOU 2018:6)

 Beslag och husrannsakan - ett regelverk för dagens behov (SOU 2017:100)

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Förstärkt Följerätt (JU2017/07434/L3)

Författningsändringar avseende lagen om utnämning av ordinarie domare (JU2017/03058/DOM)

Förslaget till en känneteckensrättslig reform (SOU 2016:79)

Geografiska spritbeteckningar (N2016/07338/RS)

Ändring i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk; talböcker (Dnr Ju2016/07797/L3)

Förslag om förlängd notarietjänstgöring

Yttrande över EU-kommissionens förslag till modernisering av EU:s upphovsrättsreglering (Ju2016/06404/13)

Promemoria "Nya regler för europeiska småmål - lättare att pröva tvister inom EU" (Ds 2016:10) (Ju2016/03162/DOM)

Remissvar angående förslag till förordning om åtgärder om geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort.

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska och sociala kommittén samt regionkommittén: Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Dnr Ju2016/00084/L3)

Kommissionens förslag till Europaparlamentets/rådets förordning om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehålls-tjänster online på den inre marknaden (Dnr Ju2016/00085/L3)

Yttrande över "Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen" (Ds 2015:45) Fi2015/4331/KO

Yttrande över promemorian om förslag till lag om ändring i varumärkeslagen (Ju2015/05126/L3)

Yttrande rörande ett förslag om frysning av möjligheten till central attack från WIPO:s arbetsgrupp för översynen av Madridsystemet

Promemorian Författningsändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning (Ju2015/05126/L3)

Patentlagsutredningens slutbetänkande - Ny patentlag samt förslag till ändringar i patentlagen och patentkungörelsen (SOU 2015:41)

fil A

fil B

Remissvar angående Kommissionens meddelande om "En strategi för en inre digital marknad i Europa" (KOM(2015) 192 slutlig), UD 2015/267/FIM

Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet

(SOU 215:47)

Skrivelsen "UPC consultation reply (Rules on court fees and recoverable litigation costs)" den 31 juli 2015 till UPC Preparatory Committee (gemensamt med Svenskt Näringsliv, Företagarna och SIPF)

fil A

fil B

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel (Ds 2015:13)

Promemoria Patent- och marknadsdomstol; kompletterande överväganden (Ju2015/841/DOM)

Frågor om följerätt och om museernas kopiering (SOU 2014:36)

Yttrande; Departementspromemorian Patent- och Marknadsdomstol (Ds 2014:2), Ju2014/129/DOM

Nya bestämmelser om Tullverkets säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter Fi 2011/2850

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om skyddet för företagshemligheter

"Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar", Ds 2013:63

Betänkandet En ny lag om personnamn (SOU 2013:35)

Patentlagen och det enhetliga europeiska patentsystemet (SOU 2013:48)

Draft Rules relating to Unitary Patent Protection

Remissvar på betänkandet Tillstånd och medling (SOU 2013:4)

Synpunkter på utkast till internationellt avtal om undantag i upphovsrätten till förmån för personer med synnedsättning, läsnedsättning

Yttrande över kommissionens förslag till ändringar i EU:s varumärkessystem

Delbetänkandet Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater (SOU 2012:94)

Synpunkter på utkast till ett internationellt avtal om undantag i upphovsrätten till förmån för personer med syn-/läsnedsättning

Synpunkter om skyddet för företagshemligheter på EU-nivå

Förlängd skyddstid för musik (Ds 2012:44)

Remiss: Patentspråkutredningens betänkande Nationella patent på engelska? (SOU 2012:19)

Synpunkter i vissa upphovsrättsliga frågor i anslutning till "Utredningen om vissa civilrättsliga förvaltningsärenden" (Ju 2011:15)

Grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen: möjligheter och utmaningar med en digital inre marknad; KOM (2011) 427

Remiss: En ny upphovsrättslag. Slutbetänkande av Upphovsrättsföreningen (SOU 2011:32)

Europeiska kommisionens förslag till ny förordning angående tullmyndigheternas ingripanden mot intrång i vissa immateriella rättigheter (Fi2011/2850)

Remiss: Ordförandeskapets förslag till avtal om enhetlig patentdomstol

Förtur för "gröna" patentansökningar

Kommissionens förslag till genomförande av de fördjupade samarbete avseende det enhetliga patentskyddet och dess översättningsarrangemang

Målutredningens betänkande "Mål och medel - särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol" (SOU 2010:44)

Remiss: Avtalad upphovsrätt. Delbetänkande av Upphovsrättsutredningen (SOU 2010:24)

Remiss: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om viss tillåten användning av anonyma verk KOM(2011) 289 slutlig/

Remiss: Kommissionens förslag till förordning för EU-patentets översättningsarrangemang

Kompletterande remiss Auktorisation av patentombud: Förslag till organisationslösning för statlig auktorisation av patentombud

Yttrande över departementspromemorian "Skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel" (Ds 2009:2)

Förslag från Norge om förändring av Madridsystemet för den internationella registreringen av varumärken (WIPO-dokument MM/LD/WG/2 (JU2009/1785/L3)

Yttrande över betänkandet ”Förstärkt skydd för företagshemligheter” (SOU 2008:53)

Yttrande över betänkandet Patentskydd för biotekniska uppfinningar

Gemenskapspatent - nytt förslag om översättningar och fördelning av avgifter

Officialprövningens omfattning vid registrering av varumärken och firmor m.m. (Ds 2008:28)

Synpunkter på det portugisiska ordförandeskapets justerade kompromissförslag till en domstolslösning för patent den 30 okt 2007

Remiss avseende betänkandet "Auktorisation av patentombud" (SOU 2007:27) (N2007/5924/MK)

Yttrande över betänkandet Patent och innovationer för tillväxt och välfärd (SOU 2006:80)

Remissbehandling av WHO-rapport om förhållandet mellan patenträttigheter och global hälsa

Remiss: Kommissionens konsultation om framtidens patent-policy i Europa (Ju2006/648/L3)

Remiss: Kommissionens förslag till rådets beslut om godkännande av europeiska gemenskapens anslutning till Genèveavtalet inom Haagkonventionen beträffande internationell registrering av industriella mönster antagen i Genève den 2 juli 1999 samt Kommissionens förslag till rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 6/2002 och (EG) nr 40/94 för att ge verkan till Europeiska gemenskapens anslutning till nyss nämnda instrument (Ju2006/1427/L3)

Remiss: Promemorian Elektronisk ingivning till Bolagsverket (Ju2005/10549/L1)

Förslag till direktiv om straffrättsliga åtgärder till skydd för immateriella rättigheter etc.

Yttrande: Substantive Patent Law Treaty (SPLT)

Yttrande: Översynen av Madridsystemet för internationell registrering av varumärken (Ju2005/4715/L3)

Remiss: Utkast till ”Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering…”

Remiss: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring i direktiv 98/71/EG om mönsterskydd

Remiss: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tvångslicenser för patent avseende tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med allmänna folkhälsoproblem

Remiss: Synpunkter på syftena med och de grundläggande principerna för skydd för traditionella kulturella uttryck (folklore) och traditionell kunskap

Justitiedepartementets pm 2004-10-20: Utökade möjligheter att förverka utbyte och hjälpmedel vid brott m.m.

Remiss: Synpunkter inför sjunde sessionen i WIPO:s mellanstatliga kommitté för intellektuell äganderätt och genetiska resurser, traditionell kunskap och folklore

Synpunkter med anledning av Justitiedepartementets skrivelse av den 30.92004 ang. Trademark Law Treaty (nedan ”TLT”)

Näringsdepartementets förslag till förordning om gruppundantag enligt 8 a § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om tekniköverföring

Synpunkter på förslag till tillämpningsföreskrifter med anledning av ändringarna i förordningen om gemenskapsvarumärken

Remiss: Svensk ståndpunkt om ursprungsangivelser m.m. i samband med genomförandet av Bonn-riktlinjerna om tillträde till och rättvis fördelning av avkastningen från användningen av genetiska resurser

Remiss: "Traditionell kunskap och lokalsamhällen - artikel 8j i Sverige"

EPO:s förslag om revidering av EPC i syfte att tydliggöra besvärskamrarnas oberoende ställning (CA/PL 4/04)

Remiss: Departementspromemorian "Ändringar i mönsterskyddslagen på grund av EG-förordningen om gemenskapsformgivning" (Ds 2004:3)

Questionnaire on the accession of the European Community to the Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs (Geneva Act, 1999)

Public consultation on the draft new block exemption regulation and draft guidelines on the application of Article 81 to technology transfer agreements

Remiss: Patentfördragsutredningen betänkande ”Harmoniserad patenträtt” (SOU 2003:66)

Remiss: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder och förfaranden för att upprätthålla skyddet för immateriella rättigheter

Remiss: Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken

Remiss angående förslaget till nya tillämpningsföreskrifter för den europeiska patentkonventionen (EPC)

Remiss: Mål i mun, SOU 2002:27

Fråga till Konstitutionsutskott ang. prop. 2001/02:64, Vissa tobaksfrågor

Rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar (Ds 2001:49)

Mönsterutredningens förslag till formskyddslag (SOU 2001:68)

Andra sessionen i WIPOs mellanstatliga kommitté för intellektuell äganderätt och genetiska resurser, traditionell kunskap (TK) och folklore, Genève den 10 –14 december 2001

Samråd om gemenskapsbruksmodell Ju2001/2676/L3

Tillägg till remiss Patentprocessen m.m. (SOU 2001:33)

Patentprocessen m.m. (SOU 2001:33)

Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen (SOU 2001:26)

Revidering av den Europeiska patentkonventionen (EPC) Ju2000/1676

Ds 2001:13 E-handelsdirektivet - genomförande av direktivet 2000/31/EG om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster

Mönsterutredningens delbetänkande Mönster Form Design – förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om mönsterskydd m.m. (SOU 2000:79)