Ämnesgrupper

Inom SFIR finns sex särskilda ”ämnesgrupper”, där medlemmarna kan diskutera och utveckla sina särskilda intresseområden och specialiteter under ledning av en person med särskild erfarenhet från området.

Formskyddsgruppen:
Jur. kand. Linnea Harnesk

Känneteckensgruppen:
Docent, jur. dr Stojan Arnerstål

Marknadsrättsgruppen:
Jur. kand. David Ramsjö

Patenträttsgruppen:
Malin Keijser Bergöö, European Patent Attorney

Transbordergruppen: 
Jur. dr Lydia Lundstedt

Upphovsrättsgruppen:
Jur. dr Ulrika Wennersten

Arbetet i de särskilda grupperna är obundet till formen. Grupperna utgör forum för allmänna och fördjupande diskussioner i de särskilda sakfrågorna (remissvar m.m.).

Välkommen att delta aktivt. Anmäl dig genom att kontakta de gruppansvariga nedan så Du kan lista dig i gruppen och få kallelse till nästa möte.

 

Formskyddsgruppen

Formskyddsgruppen: Jur. kand. Linnea Harnesk

"Knock-offs inom mode, teknik och inredning"

Formskyddsgruppen bevakar särskilt inredning mode och teknik. På mode och inredning finns det väldigt många knock-offs, som leder till spännande diskussioner om skyddsomfång och skyddsgränser. Teknikdesign är det senaste fokusområdet. Gruppen behandlar formskydds uppkomst, skyddsformer och omfång utifrån svensk och europeisk rättspraxis. Och så spanar vi ut globalt, särskilt nu när det internationella registreringssystemet rör på sig. Aktuella frågor kan handla om att en utformning, vars främsta styrka är en designidé. Formskyddsgruppen diskuterar även överlappande designskydd som brukskonst enligt upphovsrätten och förpacknings- eller produktutstyrsel enligt varumärkesrätten.

.

 

Känneteckensgruppen

Känneteckensgruppen: Docent Stojan Arnerstål

"Viktigt rättsområde att harmonisera"

Gruppen ansvarsområde omfattar frågor som rör varumärkesrätt, företagsnamnsrätt och geografiska beteckningar. I dagens mediebrus har betydelsen och värdet av varumärken och andra näringskännetecken ökat, samtidigt som antalet kännetecken och trängseln på marknaden också har vuxit kraftigt i takt med en ökad internationalisering. Det är därför inte förvånande att känneteckensrätten redan tidigt identifierades som ett viktigt rättsområde att harmonisera inom EU. Utvecklingen har inneburit att ensamrättens innehåll och omfattning utsatts för allt större påfrestningar. Sådana utmaningar hamnar ofta i fokus för gruppens diskussioner.

 

Patenträttsgruppen

Patenträttsgruppen: Malin Keijser Bergöö, European Patent Attorney

"Anpassning till den tekniska utvecklingen"

Patenträtten utvecklas konstant, eftersom den måste anpassa sig till den tekniska utvecklingen. Internationella förhållanden och domstolsutslag i andra länder påverkar i hög grad hur patenträttsliga bedömningar görs i Sverige. Men SFIR:s patenträttsgrupp diskuterar inte bara utvecklingen genom aktuell rättspraxis, utan sätter också patenträtten i ett principiellt utvecklingsperspektiv. Vi samlas kring frågor om både ökade och minskade skyddsbehov. En spännande diskussion pågår parallellt om affärsstrategiska val med patenträtter i fokus. Varmt välkommen till våra ämnesspecifika seminarier och workshops, bli informerad om patenträtt, var med och förbered remissvar på patentområdet!

 

Transbordergruppen

Transbordergruppen: Jur. dr Lydia Lundstedt

"Frågor över nationsgränserna"

Transbordergruppen ansvarar för alla frågor om immateriella rätter över nationsgränserna. I dagens samhälle med internationalisering, globalisering och digitalisering  påverkas särskilt immaterialrätten, som är lätt rörlig över gränser och tillgänglig genom Internet.  Gruppen behandlar internationellt privaträttsliga frågor såsom internationell domsrätt och lagval samt erkännande och verkställighet av främmande domar. Det kan även handla om svårhanterliga lokaliseringsfrågor av de ”materiella” immaterialrättsliga lagarna. Dessutom diskuterar gruppen lagkonflikter inom folkrätten som att ett lands utövande av immaterialrättslig jurisdiktion kan inkräkta på andra länders intressen och suveränitet.  

 

Upphovsrättsgruppen

Upphovsrättsgruppen: Jur. dr Ulrika Wennersten

"Balans mellan olika intressen"

Upphovsrättsgruppen behandlar frågor som rör upphovsrätt och närstående rättigheter. Upphovsrättens komplexitet har ökat i och med den samhälleliga och tekniska utvecklingen och den partiella EU-rättsliga harmoniseringen. I fokus för gruppens diskussioner hamnar ofta frågor om balansen mellan upphovsmännens intressen av skydd och motstående privata och samhälleliga intressen i ett modernt informationssamhälle. Aktuella frågor i gruppen är upphovsrättsligt skydd i relation till andra grundläggande fri-och rättigheter, överlappningarna mellan upphovsrätten och det industriella rättsskyddet samt förslaget till ett nytt EU-direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden.