FRÅGOR OCH SVAR OM RÄTTEGÅNGSKOSTNADER


29 april 2019,  13.15-17.15
Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm 
Pris: 300 kronor


Hur agerar ombud?
Hur fungerar parter?
Hur tänker domare?
Hur kan man vinna målet men förlora rättegångskostnader?

 Rättegångskostnaderna har stor betydelse i de flesta måltyper. Det gäller givetvis också de immaterial­rättsliga och marknadsrättsliga målen. De bör inte komma som en obehaglig överraskning utan vara en förutsebar storhet.

Huvudprincipen i svensk rätt är att den som har rätten på sin sida kan få ersättning för sina kostnader. Men det innebär också att det kan vara riskfyllt att hävda sin rätt. En förlust också i delar av målet kan leda till skyldighet att betala både egna och motpartens rättegångskostnader. Det gör att aldrig så välgrundade yrkanden kan innebära en betydande ekonomisk risk. Det innebär att särskilt små och medelstora företag kan tvingas hålla tillbaka helt rättmätiga yrkanden och ta det säkra för det osäkra.

Vi i SFIR:s styrelse är stolta över att bjuda in till en fördjupad belysning och problematisering av rättegångskostnaderna i vissa immaterialrättsliga- och marknadsrättsliga mål. Med hjälp av egna erfarenheter och jur. dr Henrik Bellander inventerar vi de centrala frågorna. Henrik Bellander disputerade efter en framgångsrik advokatkarriär våren 2017 på en avhandling om just Rättegångskostnader i civilmål vid Uppsala universitet.

Välkommen till en angelägen eftermiddag. Låt inte rättegångskostnaderna bli en obehaglig överraskning!

Marianne Levin
Professor, jur. dr fil. dr h.c. , ordf. SFIR                                                              
Per Carlson
Hovrättslagman, Svea hovrätt , vice ordf. SFIR                  

 
PROGRAM

13.15 Varmt välkommen till en angelägen eftermiddag om rättegångskostnader! 
Professor Marianne Levin och hovrättslagman Per Carlson, ordförande respektive vice ordförande i SFIR

13.25 Kort introduktion till rättegångskostnadsreglernas struktur och olika sätt att betrakta och hantera problem med kostnadsreglerna
Jur. dr Henrik Bellander, Stockholms universitet

13.45 Hur tänker domstolarnas om rättegångskostnaderna?
Särskilt i patentmål och mål om otillbörlig konkurrens. Kostnadsutvecklingen över tid. Vilken roll spelar kortare handläggningstider i PMD och PMÖD?
Jur. kand. Christer Löfgren, Brand News/Patenteye och jur. kand. David Ramsjö, Sandart & Partners

14.25 Vad driver kostnader och vad kan vara kostnadsåterhållande?

- Särskilt i mål om giltighet av patent
Advokat Örjan Grundén, Gozzo Advokater
-  Särskilt i mål om otillbörlig konkurrens?
Advokat Henrik Bengtsson, Delphi

15.00 Kaffe               

15.20 Hur kunde rättegångskostnaderna gå så snett när vi vann målet?   
Gapade vi över för mycket: för hög ersättning, för breda krav och hade vi för svag bevisning? Ombud och domare diskuterar SME:s möjligheter att gardera sig mot obehagliga överraskningar, särskilt i patentmål
Malin Keijser Bergöö, European Patent Attorney, IPQ, och rådman Stefan Johansson, PMD

16.00 Vilket är rättsläget i några vanliga kostnadsfrågor?
Ramarna – parternas åberopanden och rättens officialprövning. Bedömningen av skäligen påkallade kostnader. Kostnadsfördelning när parterna är ömsom vinnande och tappande – betydelsen av i vilken del en parts talan inte vinner fullt bifall. Hanteringen av kostnader i processuella frågor.
Henrik Bellander

16.45  Paneldiskussion med Henrik BellanderMalin Keijser Bergöö, Henrik Bengtsson, Per CarlsonÖrjan Grundén samt Henrik Bengtsson och Stefan Johansson samt advokat Ulf Dahlgren, Advokatfirman Vinge
-       när parts talan vinner delvis bifall;
-       när ett mål innehåller frågor som grundar sig på delvis olika processmaterial
-       när intrång lett till respektive inte lett till skada
-      när grunder åberopats eller när invändningar gjorts men inte prövat, och
-       när processuella frågor dragit kostnader.

17.15 Vingmingel