Känneteckensrätt (domäner, firma, geografiska beteckningar, namn och varumärken), mönsterrätt, patent- och växtförädlarrätt, samt otillbörlig konkurrens m.m.


  • Valkommen Active
  • Aktuellt Material
  • Amnesgrupper
  • Remisser
  • Nordiskt Samarbete
  • Medlemskap
  • Seminarier
 

SFIR kallar till FÖRENINGSSTÄMMA

Tisdagen den 30 maj 2017 kl. 16.30 - 19.00

Wenströmssalen, IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

 

Klockan 16.30: FÖRENINGSSTÄMMA

 

Material till föreningsstämman ligger på SFIR:s hemsida, www.sfir.se:

 

- Årsbokslut för Svenska Föreningen för Immaterialrätt räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31

- Valberedningens förslag

 

Klockan 17.00: SLUT MED ATT TITTA OCH LYSSNA PÅ STRÖMMAT MATERIAL?

 

Riktigt så illa är det nog inte. Men hur hårt slår egentligen EU-domstolens avgörande i mål C-527/15 (Filmspeler)? Är det en milstolpe? Och när blir den enskilda konsumenten - dvs. du och jag -ansvariga?

 

IT- och upphovrättsforskaren Daniel Westman, Stockholms universitet, sorterar begreppen och diskuterar med advokat Katarina Strömholm och oss andra.

 

Den 26 april 2017 slog EU-domstolen i ett förhandsavgörande fast dels att en multimediabox med förinstallerad programvara som bl.a. länkar till streamingsajter med olovligt material resulterar i upphovsrättsintrång (överföring till allmänheten), dels att de tillfälliga kopior av de skyddade verken som uppstått på mediaspelaren ska räknas som upphovsrättsligt relevanta kopior som omfattas av ensamrätten.

 

Domen har välkomnats av rättshavare inom nöjes- och underhållningsbranschen, eftersom den innebär att möjligheterna att angripa olovlig förmedling av upphovsrättsligt skyddat innehåll - oavsett om nedladdning sker eller inte - har förstärkts.

 

EU-domstolens dom kan ses som en skärpning relativt domstolens tolkningar i målen C-466/12, (Svensson), C-348/13 (BestWater) och C-160/15 (GS Media). Men, som så ofta med domstolens avgöranden, lämnas utrymme för både tolkning och vidareutveckling.

 

Och så var det detta med uppsåt och vetskap. Kunskap och insikter förefaller vara helt avgörande för det ansvar distributören av multimediaboxen och konsumenterna har.

 

Klockan 18.30: Vinmingel

 

Varmt välkommen!

 

Marianne Levin

professor, jur dr, fil. dr h.c. ordförande SFIR

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Dagordning vid föreningsstämma tisdagen den 30 maj 2017

 

1. Val av ordförande vid mötet och fastställande av dagordning

2. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet

3. Styrelsens förvaltningsberättelse

4. Revisorernas berättelse

5. Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse

6. Val av ordförande och övriga ledamöter i föreningens styrelse

7. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

8. Fastställande av medlemsavgifter i föreningen

9. Utseende av valberedning med uppgift att vid nästa ordinarie föreningsstämma föreslå val enligt punkterna 6 och 7 ovan.

10. Övriga frågor