Känneteckensrätt (domäner, firma, geografiska beteckningar, namn och varumärken), mönsterrätt, patent- och växtförädlarrätt, samt otillbörlig konkurrens m.m.


  • Valkommen Active
  • Aktuellt Material
  • Amnesgrupper
  • Remisser
  • Nordiskt Samarbete
  • Medlemskap
  • Seminarier
 

VÄGLEDANDE OM IMMATERIALRÄTTSLIGA SKADESTÅND

Onsdagen den 5 april 2017 kl. 15.00 - 18.30

Näringslivets Hus, Storgatan 19 Stockholm (lokal Wallenbergaren)

 

Ersättning vid immaterialrättsintrång görs ofta upp utanför domstolarna, och det är än mer sällan som sådant kommer upp som vägledande rättsfrågor. Men den 7 februari 2017 avgav Högsta domstolen en vägledande dom men en mängd intressanta frågor kring ersättningsanspråk. Några var mer specifika och knöt an till den ovanliga situationen att ett interimistiskt vitesförbud enligt varumärkeslagen har upphävts, såsom ansvarsgrunden för skadeståndsansvar och omfattningen av den skadelidandes skyldighet att begränsa skadan. Till de mer generella grunderna för ersättningsberäkningen hör:

 

- För vilken period ansvarar den skadeståndsskyldige parten?

- Vilka principer ska tillämpas vid bestämning av skadans storlek?

- När och hur kan 35 kap. 5 § rättegångsbalken - om uppskattning av skadan till ett skäligt belopp - eller grunderna för den paragrafen tillämpas vid bestämning av skadeståndets storlek?

 

HD:s färska dom ger utmärkt anledning att bjuda in till en diskussion kring de immaterialrättsliga skadestånden och dessutom vidga perspektivet till femårsregeln för ersättning i det industriella rättsskyddet och till beviskraven för goodwillersättning, som också skapat ny rätt.

 

PROGRAM

 

15.00 Välkommen till en spännande eftermiddag

Marianne Levin, professor, jur. dr, dr h.c. ordförande SFIR

 

15.10 Ersättning för ren förmögenhetsskada - de rättsliga utgångspunkterna

Jan Kleineman, professor, jur. dr. SCCL, Stockholms universitet

 

15.40 Tolkningen av femårsregeln vid intrång i industriellt rättsskydd: Preskription av ersättningskrav vid en serie av intrångshandlingar i NJA 2011 s. 270

Advokat Ulf Dahlgren, Advokatfirman Vinge

 

16.10 Hur beräknas skadan efter ett upphävt interimistiskt förbud enligt varumärkeslagen

Högsta domstolen den 7 februari i mål 230-15 (i lydelse efter rättelse lydelse efter rättelse 2017-02-13)

Advokat Monique Wadsted, MAQS

 

16.40 Hur belägger man bäst krav på goodwillersättning på 4 miljoner på grund av otillbörlig marknadsföring av blöjor? Marknadsdomstolens dom 2013:19

Advokat, jur. dr Richard Wessman och hovrättslagman Per Carlson (skiljaktig)

 

17.30 Diskussion

 

18.00 Mingel

 

Varm välkommen att lyssna, lära och diskutera!