Känneteckensrätt (domäner, firma, geografiska beteckningar, namn och varumärken), mönsterrätt, patent- och växtförädlarrätt, samt otillbörlig konkurrens m.m.


  • Valkommen Active
  • Aktuellt Material
  • Amnesgrupper
  • Remisser
  • Nordiskt Samarbete
  • Medlemskap
  • Seminarier
 

XXXIII Nordiska rättsskyddsmötet

Söndagen den 19 juni 2016 kl. 18.00 till
Tisdagen den 21 juni 2016 kl. 16.00

Köpenhamn

 

Hej Alla SFIR-medlemmar

 

Det börjar bli hög tid att anmäla sig till det XXXIII Nordiska rättsskyddsmötet, som hålls den 19 - 21 juni i Köpenhamn. Gå in på www.NIR2016.dk så finner Du programmet , information om hotellbokning och anmälan samt kostnader. Samt viktigast av allt förstås: PROGRAMMET med många intressanta frågor och prominenta talare.

 

NIR-mötena är numera "öppna möten". Alla intresserade är således varmt välkomna, så jag hoppas att vi ses i Köpenhamn den 19 - 21 juni till gemytlig nordisk samvaro. Det brukar vara extra givande!

 

Marianne Levin

 

Ordförande SFIR

 

 

SFIR kallar till FÖRENINGSSTÄMMA

Måndagen den 30 maj 2016 kl. 14.00 - 18.00

Medelhavsmuseet Fredsgatan 2, Stockholm

 

Klockan 13.45 serveras kaffe.

 

14.00 FÖRENINGSSTÄMMA

 

Material till föreningsstämman ligger på SFIR:s hemsida, www.sfir.se:

- Bokslut och revisionsberättelse,

- Dagordning,

- Förslag till stadgeändring,

- Motiv för stadgeändringen i dokumentet "Nya, friare samarbetsformer för SFIR OCH AIPPI ─ förslag om en organisatorisk separation",

- Valberedningens förslag,

- Förslag till kompletterande stämmobeslut av Ivan Hjertman och Louise Jonshammar.


15.00 RÄTTSFALL ATT MINNAS från Marknadsdomstolen och Patentbesvärsrätten. Seminarium med:

 

Professor Ulf Bernitz, Stockholms universitet

Patenträttsrådet Anders Brinkman, Patentbesvärsrätten

Ordförande Per Carlson, Marknadsdomstolen

Ordförande Peter Strömberg, Patentbesvärsrätten

 

Vinmingel ca 17.00

 

Anmälan krävs, men deltagande på stämma och seminarium är avgiftsfri.

 

Varmt välkommen!

Marianne Levin, professor, ordförande SFIR

 

 

Dagordning vid föreningsstämma måndagen den 30 maj 2016

1. Val av ordförande vid mötet och fastställande av dagordning

2. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet

3. Styrelsens förvaltningsberättelse och årsbokslutet för 2015

4. Revisorernas berättelse

5. Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse

6. Fråga inom AIPPI-gruppens medlemskrets om ansvarsfrihet för AIPPI-gruppens ledning

7. Val av ordförande och övriga ledamöter i föreningens styrelse

8. Val inom AIPPI-gruppens medlemskrets av president och övriga medlemmar i AIPPIs exekutivkommitté

9. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

10. Fastställande av medlemsavgifter i föreningen och AIPPI-gruppen

11. Utseende av valberedning med uppgift att vid nästa ordinarie föreningsstämma föreslå val enligt punkterna 7 och 8 ovan

12. Förslag till nya stadgar för Föreningen

13. Fråga om antagande av förslaget till nya stadgar

14. Övriga frågor

15. Mötets avslutande