Känneteckensrätt (domäner, firma, geografiska beteckningar, namn och varumärken), mönsterrätt, patent- och växtförädlarrätt, samt otillbörlig konkurrens m.m.


  • Valkommen Active
  • Aktuellt Material
  • Amnesgrupper
  • Remisser
  • Nordiskt Samarbete
  • Medlemskap
  • Seminarier
 

Extra föreningsstämma + Seminarium

Måndagen den 5 september 2016 kl. 15.00 - 18.30

Historiska museet, Narvavägen 13-17

 

Härmed kallas till extra föreningsstämma i Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR) med anledning av det förslag till stagdeändring som antogs genom ett majoritetsbeslut vid föreningens ordinarie föreningsstämma 30 maj 2016. Kallelse och dagordning för stämman återfinns på föreningens webbplats förstasida.

 

I samband med föreningsstämman inbjuder föreningen till traditionsenlig rapportering om:

 

Det hände på det XXXIII NIR-mötet den 19-21 juni i Köpenhamn från klockan 16.00

 

Vi som var där och talade rapporterar och diskuterar både med er som var och inte var där om det som hände på det nordiska mötet (http://www.nir2016.dk). Det var ett bra möte med intressanta programpunkter som vi gör vårt bästa för att belysa i snabb tillbakaspolning utifrån de egna bidragen:

 

- Advokat Wendela Hårdemark, Sandart & Partners

- Universitetslektor Björn Lundqvist, Stockholms universitet

- Claudia Wallman, Senior Legal Councel Spotify AB

- Professor Bengt Domeij, Uppsala University

- Advokat Sara Ulfsdotter, Advokatfirman Lindahl

- Justitierådet Dag Mattsson, Högsta domstolen*

- Jur. kand. Petter Rindforth, Fenix Legal

 

*Dag Mattsson har anmält att han sannolikt är bortrest den 5 september. Men om han inte kommer själv lovar vi att åtminstone förmedla hans intressanta goda råd till sökande av prövningstillstånd.

 

Hållpunkter

14.30 Förfriskningar

15.00 Extra föreningsstämma i SFIR (se vidare nedan på denna sida)

15.30 Konstituerande föreningsstämma i Svenska AIPPI-gruppen under förutsättning av ändring i SFIRs stadgar (se vidare nedan på denna sida)

16.00 Seminarium med rapporter från NIR-mötet

17.45 Vinmingel

 

Varmt välkommen till höstens första SFIR-möte både Du som var i Köpenhamn och Du som inte hade tid!

 

Marianne Levin

Prof. Ordf. i SFIR

 

 

KALLELSE

Extra Föreningsstämma i Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR)

den 5 september 2016 klockan 15.00 på Historiska museet, Narvavägen 13‒17, Stockholm.

 

Vid SFIR:s ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2016 på Medelhavsmuseet i Stockholm hade styrelsen lagt fram ett förslag till stadgeändring, som antogs genom ett majoritetsbeslut av stämman. Men för att den föreslagna stadgeändringen ska träda i kraft krävs enligt SFIR:s stadgar från 2011 att ändringen antas av ytterligare en stämma, nu med kvalificerad majoritet av närvarande medlemmar vid stämman*:

 

§ 15 Stadgeändring och upplösning

Beslut om ändring av föreningens stadgar eller om föreningens upplösning fattas på två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en ordinarie stämma och beslutet ska biträdas av minst två tredjedelar av närvarande medlemmar vid den senare stämman.

 

....

 

Den nu aktuella, antagna stadgeändringen behöver således bekräftas på stämman den 5 september genom beslut av minst två tredjedelar av närvarande förenings­medlemmar. Stadgarna framgår av dokumenten "Förslag till nya stadgar" och "Nya stadgar med ändringsmarkeringar" som lagts upp på SFIR:s webbsida, både i föreslagen form och i de gamla stadgarna med ändringsmarkering. Syftet med stadgeändringen är att göra den mycket livaktiga svenska AIPPI-gruppen till en egen nationell AIPPI-förening som står fri från SFIR i stället för att vara en avdelning inom SFIR. Ett bakgrundsdokument "SFIR/AIPPI nya samarbetsformer" som togs fram till den ordinarie föreningsstämman ligger också på SFIR:s webbplats.

 

 

DAGORDNING VID EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA DEN 5 SEPTEMBER 2016

1. Öppning av den Extra Föreningsstämman

 

2. Val av mötesordförande och fastställande av dagordningen

 

3. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet

 

4. Bakgrunden till stadgeändringen och dess praktiska aspekter, inklusive föreningsstämmans villkorade beslut den 30 maj 2016 att bemyndiga av styrelsen att överföra medlen från likvidationen av AIPPI-bolaget till en nybildad svensk AIPPI-förening samt att på begäran stå för skäliga kostnader för att anlita en konsult för att etablera en nybildad svensk AIPPI-förening.

 

5. Stadgeändringarna föredras

 

6. Stämmans beslut

 

7. Val av vice ordförande i föreningen vid ändring av stadgeändringarna

 

8. Den Extra Föreningsstämman avslutas

 

OBS! Vid ett sådant förhållande finns endast ja- och nejröster i församlingen; "nedlagd röst" är nej.

 

 

Konstituerande stämma i Svenska AIPPI-gruppen

 

För de medlemmar i SFIR som också är medlemmar i AIPPI avser denna kallelse även kallelse till konstituerande föreningsstämma i den nya föreningen Svenska AIPPI-gruppen. Sagda stämma kommer att hållas i omedelbar anslutning till den extra föreningsstämman i SFIR under förutsättning att extrastämman antar förslaget till ändring av SFIRs stadgar.

 

Dagordningen för den konstituerande föreningsstämman är enligt följande:

 

1. Val av mötesordförande

 

2. Val av mötessekreterare

 

3. Val av två justeringsmän

 

4. Etablering av en ny svensk AIPPI-förening

a. Beslut om stadgar för föreningen

b. Beslut om bekräftelse av tidigare vald President (se årsmötesprotokoll från SFIR den 30 maj 2016)

c. Beslut om bekräftelse av tidigare valda ExCo-ledamöter att utgöra föreningens första styrelse (se årsmötesprotokoll från SFIR den 30 maj 2016)

d. Val av tre personer att utgöra valberedning

e. Val av en revisor och en revisorssuppleant

f. Medlemsavgift

g. Budget

h. Verksamhetsplan

 

5. Övriga frågor

 

6. Mötets avslutande