Känneteckensrätt (domäner, firma, geografiska beteckningar, namn och varumärken), mönsterrätt, patent- och växtförädlarrätt, samt otillbörlig konkurrens m.m.


  • Valkommen Active
  • Aktuellt Material
  • Amnesgrupper
  • Remisser
  • Nordiskt Samarbete
  • Medlemskap
  • Seminarier
 

FÖRENINGSSTÄMMA MED EFTERFÖLJANDE SEMINARIUM

Måndagen den 25 maj 2015 kl. 12.30 - 17.15

Radisson Blu Strand Hotell, Nybrokajen 9 Stockholm

 

 

12.30 Föreningsstämma

 

Smörgås och dryck serveras.

 

Material till föreningsstämman ligger på SFIR:s hemsidas förstasida: bokslut och revisionsberättelse samt valberedningens förslag. Dagordningen följer nedan efter programmet.

 

13.30 SEMINARIUM: Uppfinningar, mönster och upphovsrättsliga verk som är skapade i anställning - vad gäller?

 

Anställdas rätt är ett område med få lagregler och tvister som ofta slits bakom stängda dörrar. Vi tittar närmare på de regleringar som finns i fråga om arbetstagares immaterialrättigheter. Är det mycket bråk mellan arbetsgivare och arbetstagare, och i sådana fall om vad? Vi lyssnar till några som vet vad som händer "i verkligheten", bakom de stängda dörrarna.

 

13.30 Marianne Levin, föreningens ordförande, jur. dr, dr hc., professor vid Stockholms universitet, hälsar alla välkomna.

 

13.35 Sanna Wolk, docent, IMK, Uppsala universitet, redogör för regelverk, avtal och tvistlösning på uppfinnar- och patentområdet.

 

14.15 Karin Lundin, förbundsjurist på Sveriges Ingenjörer, berättar om historiska och aktuella tvister mellan ingenjörer och deras arbetsgivare.

 

14.45 Kaffepaus

 

15.15 Margareta Ydreskog, idag patentkonsult på Zacco, men med drygt 15 års erfarenhet från patentfunktioner inom industrin, bland annat som ansvarig för patent- och teknikskyddsfrågor inom försvarsindustrikoncernen Saab, delar med sig av sina erfarenheter från konfliktsituationer kopplade till övertagande av arbetstagares uppfinningar, skälig ersättning och överlåtelse av uppfinningar till anställd uppfinnare.

 

15.45 Sanna Wolk redogör för regelverk på upphovsrättsområdet.

 

16.00 Olle Wilöf, förbundsjurist/ombudsman på Journalistförbundet, berättar om tillämpningen av regler om upphovsrättens övergång och om historiska och aktuella tvister mellan medievärldens upphovsmän och deras arbetsgivare.

 

16.30 Henrik Bengtsson, advokat på Advokatfirman Delphi, redogör för regelverk och aktuell praxis på området för företagshemligheter och mönster.

 

17.10 Marianne Levin avrundar.

 

17.15 Vinmingel

 

Varmt välkommen!

 

Marianne Levin &

Katarina Strömholm, som sammanställt programmet

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Dagordning vid föreningsstämma måndag den 25 maj 2015

 

1. Val av ordförande vid mötet och fastställande av dagordning.

2. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.

3. Styrelsens förvaltningsberättelse.

4. Revisorernas berättelse.

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

6. Val av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i Föreningens styrelse.

7. Val inom AIPPI-gruppens medlemskrets av ordförande i gruppen samt medlemmar i AIPPI:s exekutivkommitté.

8. Val av revisorer samt två revisorssuppleanter.

9. Fastställande av årsavgifter i Föreningen och AIPPI-gruppen.

10. Utseende av valberedning med uppgift att vid nästa föreningsstämma föreslå ledamöter till Föreningens styrelse samt AIPPI-gruppens ordförande och medlemmar i AIPPI:s exekutivkommitté.

11. Övriga frågor.

12. Mötets avslutande.